Scroll to top

Προγράμματα

Δράση 4.2.1

«Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

By Lefteris Eleftheriades

Ιούνιος 30, 2017